PRODEJNÍ-ZAŘÍZENÍ.CZ MONTELA MH, s.r.o.
Pospíšilova 1248/18b
Hradec Kralove, 5000 03

telefon: 495 408 640
email: obchod@montelamh.cz
www: prodejni-zarizeni.cz

Montela MH, Hradec Králové, Kladská uliceMONTELA MH, s.r.o.
Kladská 976/52b
500 03 Hradec Králové

Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 25938690
DIČ: CZ25938690

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 49 540 8640
Mobil: +420 774 159 036
E - mail: obchod@montelamh.cz

Provozní doba: PO-PÁ 8:00 - 15:30 hod.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www. montelamh.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MONTELA MH, s.r.o. IČ 25938690 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Spotřebitelé vstupující do obchodních vztahů mohou v souladu se zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným provedením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzeno potvrzením objednávky.

Objednávka

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po vyplnění objednávky včetně způsobu dodání a platby se zobrazí závazná koncová cena. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tato uvedená koncová cena se navyšuje o dopravné a balné, které závisí na způsobu dopravy objednaného zboží ke kupujícímu (spotřebiteli). Vaši objednávku považujeme za závaznou.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu obchod@montelamh.cz nebo telefonicky na tel.: +420 49 540 8640.

Přepravné

Cena za přepravné (bez doběrečného) je vypočítána na základě celkové váhy zásilky dle níže uvedené tabulky:

Hmotnost zásilky v kg do: Cena v CZK bez DPH
 1  94
 3  104
 5  114
 7  126
 10  145
 12  155
 15  165
 20  175
 25  185
 30  215
 35  275
 40  365
 50  375
nad 50 na dotaz

U produktů, kde není uveden údaj o váze platí standardní jednotná cena za přepravu ve výši 94,- Kč bez DPH.

Cena za přepravu nadměrných zásilek

U tzv. nadměrných zásilek bude dopravné kalkulováno na základě skutečných nákladů přepravce, které se stanoví dle celkového objemu a váhy zásilky  - více informací naleznete na stránkách přepravce, společnosti PPL. Jako nadměrné zásilky jsou přepravovány např. nákupní vozíky, hrabací a prodejní koše, boxy na palety nebo větší množství (více kusů) od jednoho sortimentu. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.: 49 540 8640.

Osobní vyzvednutí zboží

Vyzvednout objednaného zboží můžete i osobně ve skladu společnosti Montela MH s.r.o. na adrese Kladská 976, 500 03, Hradec Králové. Zboží si můžete vyzvednout každý pracovní den od 8-10 hod. Mimo tento čas je možné vyzvednutí zboží po osobní domluvě.

Doporučujeme před termín vyzvednutí zboží kontaktovat naše obchodní oddělení na telefonním čísle +420 777 128 179 a ověřit si připravení zásilky pro expedici.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku (spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží). V případě že se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při splnění těchto podmínek Vám bude na bankovní účet vrácena kupní cena, vyjma nákladů na doručení zboží. V případě zaslání složenkou na adresu bude odečtena částka 45,- Kč na tuto poukázku. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést také prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu obchod@montelamh.cz.

Prosím dodržujte následující postup:

 • Informujte nás o odstoupení od smlouvy na e-mail: obchod@montelamh.cz, uveďte číslo smlouvy. Do e-mailové zprávy uveďte informace o způsobu vrácení peněz:
  • Na adresu složenkou.
  • Na bankovní účet.
 • Vrácené zboží zašlete na adresu, kterou naleznete v kontaktních informacích.
 • Veškeré zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu musí splňovat tyto požadavky:
  • Zabaleno v původním obalu, (pokud to jeho charakter nevylučuje) .
  • Nesmí jevit známky používání.
  • Musí být nepoškozené.
  • Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
  • Spotřebitel musí prokázat uzavření kupní smlouvy zejména dokladem o koupi.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme dle Vámi uvedených údajů nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • Alternativně lze odstoupit od smlouvy i jiným způsobem, než jaký je výše doporučen. V takovém případě musí být odstoupení učiněno takovým způsobem, který bude jasně vyjadřovat projev vůle spotřebitele od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího:

Dodavatel/prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 • změnila se výrazným způsobem cena.

V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že se s Vámi neprodleně zkontaktujeme a domluvíme se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,...). V případě již zaplaceného zboží prodávající vrátí kupní cenu zpět převodem na bankovní účet kupujícího.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

Záruční podmínky

Zákonná záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží v záruční době začíná běžet nová záruka.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupujícímu doporučeno tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě nebo nekompletnosti dodávky. Kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost a kompletnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

Reklamace

Místo uplatnění reklamace:

V případě reklamace nás kontaktujte emailem, či telefonicky. V žádosti o reklamaci popište vadu výrobku.

Reklamaci lze uplatnit přímo na adrese dodavatele, společnosti MONTELA MH, s.r.o.

Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou!

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Pro její uplatnění je nutné zboží doručit prodávajícímu, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Není-li dodržena 30 ti denní lhůta má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží.

Kupující má v případě oprávněné reklamace právo na náhradu nutně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří odstoupení od kupní smlouvy - vzorový formulář

Tyto VOP jsou platné a účinné od 25.5.2018.
Montela MH s.r.o


0 ks zboží 0 Kč